Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Czym jest Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa?

 

Na mocy ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku każde duże przedsiębiorstwo działająca na terytorium Polski jest zobowiązane do tego aby przeprowadzić audyt energetyczny, a następnie przekazać jego wynik Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od daty jego wykonania.

Przedsiębiorstwa kwalifikujące się do przeprowadzenia audytu energetycznego są zobowiązane do przygotowywania raportów energetycznych regularnie, co 4 lata.
Wynika to z wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej.

Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Zgodnie z treścią normy PN-EN 16247 audyt energetyczny to “Systematyczna kontra i analiza wykorzystania i zużycia energii przez obiekt, budynek, system lub organizację, mająca na celu identyfikację przepływu energii i potencjał poprawy efektywności energetycznej, a także raportowanie”.
Podstawowym celem audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest uzyskanie informacji na temat obszarów, w których występują możliwości zredukowania zużycia energii w szerokim jej znaczeniu.

Kto musi wykonać audyt?

Jednym z kluczowych obowiązków, jaki został nałożony na duże przedsiębiorstwa jest konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego. Chcąc spełnić wymóg, zakres audytu powinien obejmować minimum 90% zużycia energii przez przedsiębiorstwo.
Aby kwalifikować się jako duże przedsiębiorstwo należy w dwóch ostatnich latach obrotowych liczonych osobno dla każdego roku przekroczyć jeden z poniższych progów:
• Zatrudnienie 250 lub więcej osób,
• Uzyskać roczny obrót powyżej 50 mln Euro lub sumę bilansową większą lub równą 43 mln Euro.
Jeśli Twoje przedsiębiorstwo spełnia którykolwiek z wymienionych progów, to zgodnie z przyjętą ustawą audyt należy przeprowadzać, co 4 lata. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu.

Jak działamy?

Wszystkie sporządzane przez nas raporty z wykonanych audytów są zgodne z PN-EN 16247, a także zapisów ustalonych przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE z dnia 26 października 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej, która opisuje unijną strategię energetyczną do 2020 roku.

Efektem końcowym pracy współpracujących z nami certyfikowanych audytorów jest szczegółowy opis stanu istniejącego wraz z analizą dotyczącą faktycznego wykorzystania energii przez przedsiębiorstwo.
Zakres przeprowadzonego audytu obejmuje:
• Ocenę stanu bieżącego źródeł zużywających energię w obszarach:
  o Ciepła i chłodu,
  o Sieci ciepłowniczych i chłodniczych,
  o Procesów technologicznych,
  o Źródeł energii elektrycznej
• Sporządzenie bilansu energetycznego dla zakładu, mając na uwadze zgromadzone informacje. Dodatkowo na podstawie pomiarów dodatkowych określenie:
  o Szacunkowej oceny potencjału poprawy efektywności energetycznej w obszarach objętych audytem,
  o Określenie potencjału oszczędności i wskazanie obszarów, które wygenerują je w najkrótszym okresie czasu,
• Przygotowanie materiałów dodatkowych w postaci polityki działań na kolejne 4 lata zmierzających do poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie rozpisanej krok po kroku w oparciu o dobre praktyki.

Jak działamy?

Wszystkie sporządzane przez nas raporty z wykonanych audytów są zgodne z PN-EN 16247, a także zapisów ustalonych przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE z dnia 26 października 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej, która opisuje unijną strategię energetyczną do 2020 roku.

Efektem końcowym pracy współpracujących z nami certyfikowanych audytorów jest szczegółowy opis stanu istniejącego wraz z analizą dotyczącą faktycznego wykorzystania energii przez przedsiębiorstwo.
Zakres przeprowadzonego audytu obejmuje:
• Ocenę stanu bieżącego źródeł zużywających energię w obszarach:
  o Ciepła i chłodu,
  o Sieci ciepłowniczych i chłodniczych,
  o Procesów technologicznych,
  o Źródeł energii elektrycznej
• Sporządzenie bilansu energetycznego dla zakładu, mając na uwadze zgromadzone informacje. Dodatkowo na podstawie pomiarów dodatkowych określenie:
  o Szacunkowej oceny potencjału poprawy efektywności energetycznej w obszarach objętych audytem,
  o Określenie potencjału oszczędności i wskazanie obszarów, które wygenerują je w najkrótszym okresie czasu,
• Przygotowanie materiałów dodatkowych w postaci polityki działań na kolejne 4 lata zmierzających do poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie rozpisanej krok po kroku w oparciu o dobre praktyki.

Przeprowadzając audyt energetyczny przedsiębiorstwa (AEP) rekomendujemy wykonanie kolejnego kroku poprzez wykonanie audytu efektywności energetycznej (AEE) przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej. Audyt efektywności energetycznej obejmuje działanie pod klucz tj. z opracowaniem audytu wstępnego, koncepcji projektowo – wykonawczej, koordynacji realizowanych prac pod okiem ekspertów z emes – project oraz wykonanie audytu powykonawczego dążącego do uzyskania dofinansowania z tytułu Białych Certyfikatów.
Współpracujący z nami audytorzy energetyczni przeprowadzili ponad 150 Audytów Dużego Przedsiębiorstwa. Wykonujemy Audyty zgodnie z normą PN-EN 16247.

Napisz do nas!