Obiekty komercyjne i usługowe

Większość miejskich lub przemysłowych sieci ciepłowniczych wyposażona jest w węzły cieplne. W czasie dostarczania ciepła do budynków i instalacji zachodzą dynamiczne zmiany parametrów spowodowane zmiennymi warunkami wytwarzania lub dystrybucji ciepła, takie jak zmienne zapotrzebowanie, zmienny rozbiór ciepłej wody, temperatura powietrza, wilgotność itp.

Dla uzyskania wymaganych parametrów procesu w warunkach dynamicznych oraz poprawy efektywności zużycia energii na poszczególne cele niezbędne jest odpowiednie sterownie. W każdym węźle cieplnym taką funkcje pełni lub powinien pełnić regulator.

W regulatorach węzłów cieplnych dostępnych na rynku wykorzystuje się standardowe algorytmy regulacji o działaniu proporcjonalnym (P), proporcjonalno – całkującym (PI), oraz proporcjonalno – całkująco – różniczkujący  (PID). Tego typu regulatory zapewniają dobrą jakość regulacji tylko we współpracy z obiektami liniowymi. Jednak procesy regulacji występujące w ciepłownictwie mają właściwości nieliniowe – dynamiczne. Z takimi procesami regulatory dostępne na rynku nie radzą sobie w sposób efektywny.

Aby poprawić efektywność regulacji, należałoby przy zmianie parametrów obciążenia każdorazowo zmieniać parametry nastaw regulatora. Taka regulacja jest oczywiście niemożliwa lub bardzo trudna ze względu na nakład pracy osób odpowiedzialnych za systematyczne zmiany nastaw.

Napisz do nas!